Object

Title: Projektowanie mostów na obciążenia wg klas MLC – analiza obowiązujących przepisów

Creator:

Ratajczak, Grzegorz

Object type:

artykuł

Title execution:

Bridges design on MLC class loads - analysis of formal polish regulations

Abstract:

W referacie analizuje się różne formalne pojęcia związane z obciążeniami ruchomymi drogowych obiektów mostowych. Następnie przeprowadza się przegląd obowiązujących w tym zakresie przepisów techniczno – budowlanych ze szczególnymi uwzględnieniem wojskowej klasyfikacji obciążeń (klasy MLC). Wskazuje się na brak spójności w obowiązujących przepisach i konsekwencje jakie mogą z tego wynikać. Dla 30 różnych obiektów mostowych zaprojektowanych na klasę obciążenia A wg PN-S-85- 10030, a znajdujących się w ciągu jednej z autostrad oraz drogi ekspresowej, wyznaczono klasę obciążenia MLC. Przytoczone przykłady pokazują, że klasa obciążenia A nie we wszystkich wypadkach gwarantuje uzyskanie klasy MLC 100/150. Analizuje się różne parametry obiektu mostowego, które mogą decydować o przypisanej mu klasie obciążenia MLC. Ponadto zwraca się uwagę na brak regulacji dotyczących wyznaczenia obciążeń poziomych powodowanych przez obciążenia MLC i możliwy ich wpływ na projektowanie obiektów mostowych. Referat kończy się wnioskami z których najważniejsze postulują konieczność jednoznacznego zdefiniowania klasy MLC dla obiektów projektowanych lub istniejących, zwłaszcza w ciągu autostrad i dróg ekspresowych oraz uzupełnieniem regulacji w sprawie obciążeń poziomych od obciążeń pojazdami wojskowymi. ; The paper analyzes various formal concepts related to the live loads of road bridges. Then a review of the technical and construction regulations in force in this respect is carried out, with particular emphasis on the military load classification (MLC class). It points out the lack of consistency in the polish regulations in force and the consequences that may result from this. For 30 different bridge structures designed for the load class A according to PN-S-85-10030, and located within one of the motorways and the expressway, the MLC load class was determined. The examples cited show that load class A does not guarantee MLC class 100/150 in all cases. Different parameters of a bridge structure are analyzed, which may decide about the MLC load class assigned to it. In addition, attention is paid to the lack of regulation regarding the determination of horizontal loads caused by MLC loads and their possible impact on the design of bridges. The paper ends with conclusions from which the most important postulate the necessity of unambiguously defining the MLC class for designed or existed bridge structures, especially in the course of motorways and expressways, as well as supplementing the existed regulation regarding horizontal loads from loads caused by military vehicle.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:458354

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.26.14

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 171-191

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

890

Number of object content views in PDF format

863

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/551529

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information