Object

Title: Analiza zmian i możliwych dalszych kierunków doskonalenia systemu opiniowania służbowego funkcjonariuszy policji

Creator:

Kurek, Dorota

Object type:

artykuł

Title execution:

Analysis of changes and possibilities of further improvement directions of professional assessment system of police officers

Abstract:

System opiniowania służbowego, będący zbiorem przemyślanych i logicznie dobranych elementów, stanowi kluczowy podsystem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy opiniowania wraz ze zmianami w samej organizacji i jej otoczeniu ulegają modyfikacjom, w tym podlegają procesom doskonalenia ukierunkowanym na ułatwienie realizacji procesu, zwiększenie jego efektywności i przydatności w odniesieniu do podejmowanych działań personalnych. Mając na uwadze funkcje systemu opiniowania, celem niniejszego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły w systemie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji na przestrzeni ostatnich szesnastu lat, w tym dokonanie krytycznej analizy zarówno aktualnego kształtu systemu, jak i wcześniejszych jego odsłon. Artykuł zawiera także propozycje dalszych zmian w systemie, których wdrożenie pozwoliłoby na uzupełnienie aktualnego systemu o aspekty do tej pory nieuregulowane, jak również doprowadziłoby do zwiększenia obiektywizmu wystawianych opinii służbowych i jednolitości w ich sporządzaniu. ; Professional assessment system, which is a collection of well-thought and logically selected elements constitutes a key sub-system of human resources management system. Assessment systems together with changes in the organisation itself and its surroundings are subject to modifications, including they are subject to processes of improvement targeted on facilitation of implementation of the processes and increase of its effectiveness and suitability in relation to undertaken stuff-related activities. Bering in mind the functions of the assessment system, the purpose of this article is to indicate the changes which took place in professional assessment system of police officers over the past sixteen years, including improvement of critical analysis both of the actual shape of the system as well as its earlier versions. The article also contains suggestions of further changes in the system, the implementation of which would allow to supplement the recent system with aspects that remained so far unregulated as well as to lead to increase of objectivity of expressed professional opinions and uniformity in their preparation.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:457161

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.077.10

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 163-178

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2019

In our library since:

Jan 23, 2019

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

34

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/550260

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information