Obiekt

Tytuł: Wpływ zmiany podparcia i kontaktu bezstykowego toru kolejowego z podłożem na jego pracę

Twórca:

Bednarek, Włodzimierz Andrzej

Typ obiektu:

artykuł

Data wydania:

2017

Wariant tytułu:

The influence of support change and contact of railway jointless track with subgrade on its work

Abstrakt:

Przedmiotem pracy jest zagadnienie związane z wpływem lokalnie wywołanego odkształcenia na statyczną pracę szyny bezstykowego toru kolejowego w płaszczyźnie pionowej. Poddano analizie zamierzoną nierówność w bezstykowym torze kolejowym (symulującą powstającą nierówność podczas jego eksploatacji). Przeprowadzono badania tere n o- we w rzeczywistym torze kolejowym, w którym wywoływano jego zamierzone odkształcenie. Stwierdzono, że zaproponowana autorska metoda wywoływania odkształceń w torze pozwala na generowanie nierówności o znanych początkowych parametrach – długości i strzałce nierówności. Zwrócono uwagę na znaczącą zmianę warunków pracy szyny eksploatowanego toru wskutek przede wszystkim powstających w nim nierówności. Formujące się nierówności powodują różny kontakt podkładu z warstwą podsypki. Sztywność toru w stanie nieobciążonym (bez nacisków od pojazdów) powoduje, że podkłady w różnym stopniu opierają się na podsypce. W najbardziej niekorzystnym przypadku może wystąpić zupełny brak kontaktu podkładu z podsypką – np. efekt wiszącego podkładu/podkładów. Zmieniający się sposób podparcia toru można opisać dopiero w torze obciążonym po przyłożeniu nacisku (pochodzącego na przykład od kolejnych osi lokomotywy). W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, zamieszczając w artykule odpowiednie rysunki i wykresy otrzymane z przeprowadzonych badań i obliczeń. ; The object of paper is problem of influence of local simulated une venness on rail static work in vertical plane. An analysis of planned unevenness in jointless track (simulating an unevenness arising during its operating) is inserted. The terrain researches in real railway track with planned unevenness are carried out. These researches allow to state, that the author’s method to generated local unevenness with initial parameters (length and sag) is useful in real track. A special accent is paid on significant change of conditions work of operated rail due to arising in it ’s the unevenness. Growing unevenness causes a various contact between sleeper and ballast layer. The track stiffness causes in unloaded state (without loads from vehicle), that sleepers in various state support on ballast. In most unfavourable case can appear a contact loss between sleeper and ballast – e.g. effect “hanging sleeper/sleepers”. Changing the way of track support can be described only in loaded track after imposing a wheel load (e.g. from successive locomotive axles). In the paper a special accent is laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper figures and graphs carried out from making site researches and calculations.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:428548

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.03

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 35-49

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 mar 2018

Data dodania obiektu:

30 lis 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

60

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

33

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/522383

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji