Object structure

Title:

Entrepreneurial Mindset and Multicultural Communication Skills: a Reflection on the ECMT+ Intensive Programme

Title execution:

Myślenie przedsiębiorcze i umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym – refleksja na temat intensywnego programu nauczania w ramach ECMT+

Creator:

Badzińska, Ewa ; Timonen, Liisa

Subject and Keywords:

projekt ECMT+ ; myślenie przedsiębiorcze ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; współpraca międzykulturowa ; ECMT+ Project ; entrepreneurial mindset ; entrepreneurship education ; intercultural collaboration

Abstract:

Streamlining the process of entrepreneurship higher education in the field of shaping an entrepreneurial mindset, communication skills, and the professional competences necessary for working in a multicultural environment is one of the significant challenges of the Erasmus+ Strategic Partnership Project titled Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). The purpose of the conducted research is to explore and work out practical methods and tools for entrepreneurship education to support the learning and teaching processes in higher education. The aim of this paper is to present a model of entrepreneurship teaching formats – methods, tools, contents – to enhance the development of entrepreneurial attitudes and multicultural communication skills. Both descriptive and explanatory techniques were used in the presented study. ; Usprawnienie procesu nauczania przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, umiejętności komunikacyjnych i kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w środowisku wielokulturowym jest jednym z istotnych wyzwań dla partnerów strategicznych Erasmus+ w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość i Komunikacja w Środowisku Wielokulturowym” (ECMT+). Celem przeprowadzonych badań jest zdiagnozowanie i wypracowanie praktycznych metod i narzędzi nauczania przedsiębiorczości w celu wspierania procesów uczenia się i nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego. Celem poznawczym artykułu jest zaprezentowanie modelu formatów nauczania przedsiębiorczości, składającego się z metod, narzędzi i treści, dla wspierania rozwoju postaw przedsiębiorczych i umiejętności komunikacji międzykulturowej. W przedstawionym badaniu wykorzystano zarówno techniki opisowe, jak i wyjaśniające.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2019.079.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-19

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf