Object structure

Title:

Funkcjonowanie instalacji prosumenckich w sieci niskiego napięcia – ujęcie probabilistyczne

Title execution:

The operation of prosumer installations in a low-voltage network – a probabilistic approach

Creator:

Sereja, Klara

Subject and Keywords:

fotowoltaika ; mikrogeneracja ; mikroźródła fotowoltaiczne ; sieć niskiego napięcia ; modele probabilistyczne

Abstract:

W artykule zaprezentowano model sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia zasilającej gospodarstwa domowe na terenach wiejskich. Model zakłada możliwości przyłączania źródeł fotowoltaicznych w wybranych punktach zasilania odbiorców, zmieniając tym samym istniejącą sieć w sieć aktywną, a przyłączonych konsumentów w prosumentów energii elektrycznej. Posługując się środowiskiem MATLAB oraz Simscape Power Systems, zbadano wpływ mikrogeneracji na panujące w niej warunki napięciowe. Uwzględniając pewną nieprzewidywalność zarówno generacji z mikroźródeł fotowoltaicznych, jak również profilu obciążenia sieci w ciągu doby, opracowano model niedeterministyczny, przybliżający rzeczywiste warunki pracy sieci z wykorzystaniem narzędzi probabilistycznych. Jako podsumowanie wskazano sytuacje, w których generacja wpływa korzystnie na jakość energii dostarczanej odbiorcom oraz te, w których dodatkowe źródła energii mogą pogorszyć warunki zasilania. ; The article presents the model of low-voltage distribution network supplying households in rural areas. The model assumes the possibility of connecting photovoltaic sources at selected consumer supply points, thus changing the existing network into an active network, and connecting consumers into prosumers. By using the MATLAB and Simscape Power Systems environment, the effect of microgeneration on the voltage conditions in LV grid was examined. Taking into account the certain unpredictability of both generation from photovoltaic sources as well as the load profile of the network during the day, a non-deterministic model was developed, which approximates the actual network conditions using probabilistic tools. As a summary, the situations in which generation has a positive effect on the quality of energy and those in which additional energy sources can worsen supply conditions are indicated.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.98.0003

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 31-40

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf