Obiekt

Tytuł: Improving the methods of polar crane runway rail parameters during a geodesic control

Twórca:

Mykhailyshyn, Volodymyr

Typ obiektu:

artykuł

Wariant tytułu:

Doskonalenie metody parametrów szyny biegunowego żurawia podczas kontroli geodezyjnej

Abstrakt:

Celem pracy jest wykazanie, że zastosowanie elektronicznych elastycznych linijek, cyfrowych gradienterów, elektronicznych motometrów i innych narzędzi specjalnych skutecznie rozwiązuje problem automatyzacji procesu pomiarowego parametrów szyn suwnic dźwigu biegunowego. Zaleca się stosowanie specjalnych modyfikacji w celu wyeliminowania znaczących i systematycznych błędów. Sformułowano problem i jego rozwiązanie w poprzednich pracach. Istnienie promieniowania w pomieszczeniach Elektrowni Atomowej utrudnia proces prac geodezyjnych. Ludzie mają dostęp do budynku reaktora tylko wtedy, gdy reaktor nie działa. Dlatego opracowane metody pomiarów geodezyjnych powinny zapewniać najwyższą jakość i niezawodność uzyskanych wyników, a także częściową lub pełną automatyzację pomiarów. Na wyniki pomiarów geodezyjnych wpływają wibracje, oscylacje i spadki temperatury między poziomami podłogi i szyny falowej [1-3]. W tym czasie wykonawca musi wykonać niezbędne pomiary tak szybko, jak to możliwe, co może obniżyć jakość i spowodować błędne przeliczenia. Istnieje wiele metod określania planowanych miejsc na dużych wysokościach na torze drogi startowej. Do najbardziej znanych należą Ruskov [4, 5] i Burak [6, 7]. Zgodnie z metodą Buraka oś szynowa jest oznaczana jako środek pręta pomiarowego, a odległości między punktami osi szyny są mierzone. Zgodnie z pomiarami określa się promień osi szyny i odchylenie punktów osi szyny od promienia. Jednak ta znana metoda jest zbyt czasochłonna. Wymaga to użycia taśm 50 m do pomiaru odległości między homologicznymi punktami szynowymi. Nie zapewnia to wydajności pomiarów i dalszej kontroli okładzin szynowych. Oprócz tego musisz podnieść lub upuścić mechanizmy dźwigu, aby wykonać pomiary. Deformacje szyn suwnicy mogą doprowadzić do uniemożliwienia pomiarów. Parametry geometrycznej szyny drogi startowej są sprawdzane w pierwszych dniach przed rozpoczęciem napraw technologicznych [7, 8]. Częstotliwość określania parametrów szyny drogi startowej zależy od warunków jego działania i niezawodności w konstrukcjach ciernych. Średnio jest to jeden cykl w ciągu roku eksploatacji zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach prawnych. Dlatego ważnym zadaniem jest zwiększenie efektywności geodezyjnego sprawdzania niezawodności szyn na pasach przez wprowadzenie nowych metod i technologii. ; The purpose of this work is to show that using electronic flexible rulers, digital gradienters, electronic motometers and other special-purpose tools effectively solves the problem of automating the measuring process of polar crane runway rails geodesic parameters. It is recommended to use the special modifications for eliminating appreciable and systematic errors. The existence of radiation in the Atomic Power Station premises offers insights into the process of geodesic works. People can access the reactor building only when the reactor is not working. That's why the developed methods of geodesic measurements should provide the highest quality and reliability of obtained results, as well a partial or full measurements automation. The results of geodesic measurements are influenced by the air vibration, oscillation, and temperature drops between the floor and runwail rails levels [1–3]. During this, the contractor has to take the necessary measurements as fast as possible, which can decrease the quality and cause raw miscounts. There are a lot of methods for determining the planned-high-altitude positions of runway rail. The most famous among them are Ruskov [4, 5] and Burak methods.[6, 7]. According to the Burak method, the rail axis is marked as the middle of the surveying rod and the distances between the rail axis points are measured. According to the measurements, the radius of rail axis and the deviation of rail axis points from the radius are determined. However, this famous method is too time-consuming. It requires using 50m tape measures for measuring the distances between the rail points. It doesn't provide efficiency of measurements and further control of rail lining. Except this, you have to lift or drop the crane mechanisms to take the measurements. Deformations of runway rails may lead to the outage of works. The geometric runway rail parameters are checked in the first days of PPR, before starting the technological repair operations [7, 8]. The periodicity of defining the runway rail parameters depends on the conditions of its operation and reliability of under the crain constructions. In average, it is one cycle a year during the PPR according to the requirements in regulatory documents. That's why increasing the efficiency of geodesic checking of runway rails reliability by incorporating new methods and technologies is a significant task.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:462350

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.27.09

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Prawa do dysponowania publikacją:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 119-126

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-20

Data dodania obiektu:

2019-03-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

16

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/555287

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji