Object structure

Title:

Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego

Title execution:

Effectiveness of special economic zones in the context of socio-economic development

Creator:

Piersiala, Luiza

Subject and Keywords:

specjalne strefy ekonomiczne ; rozwój lokalny ; eksport ; miejsca pracy ; special economic zones ; local development ; exports ; workplaces

Abstract:

W artykule, na bazie krótkiego zarysu dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych, podjęto tematykę wpływu i oddziaływania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na rozwój społeczno-gospodarczy poprzez przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy oraz wielkością i strukturą eksportu. Metodami badawczymi wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu była analiza literatury przedmiotu, a także metoda desk-research. Celem artykułu jest pokazanie, że istotą funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jest wywołanie lub przyśpieszenie rozwoju gospodarczego poprzez oddziaływanie na otoczenie wskutek zagospodarowania lokalnych zasobów pracy. Ponadto specjalne strefy ekonomiczne wpływają na wzrost eksportu produkowanych wyrobów. ; In the article, on the basis of a brief outline concerning special economic zones, the subject of the impact and impact of special economic zones in Poland on socio-economic development was introduced by presenting issues related to the creation and maintenance of jobs, as well as the size and structure of exports. The research methods used in this study were the analysis of the subject literature, as well as the desk-research method. The aim of the article is to show that the essence of the functioning of special economic zones is to trigger or accelerate economic development by affecting the environment as a result of the development of local labor resources. In addition, special economic zones affect the increase in exports of manufactured products.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.16

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 217-228

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf