Object structure

Title:

Autonomiczność ocen przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Title execution:

Innovative projects' assesment autonomy in manufacturing enterprises

Creator:

Kubik, Tadeusz

Subject and Keywords:

przedsięwzięcia innowacyjne ; autonomiczność ocen ; efektywność ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; procesy podstawowe i pomocnicze ; innovative projects ; assessment autonomy ; efficiency ; manufacturing company ; basic and support processes

Abstract:

Celem artykułu jest określenie wpływu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych na zmianę kosztów stałych i zmiennych oraz na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Artykuł mieć będzie charakter studium komparatywnego. Podstawowe narzędzia badawcze to: obserwacja i analiza studiów przypadku. Do najważniejszych obszarów analizy zaliczyć można rozważania o autonomiczności efektywności pojedynczego przedsięwzięcia innowacyjnego i jego wpływie na koszty stałe i zmienne. W tym zakresie zaproponowano postępowanie ocenne z wykorzystaniem progu rentowności i analizy wrażliwości. ; The aim of the article is to define the influence of product, process and organizational innovations on the change of fixed and variable costs and on the effectiveness of manufacturing company functioning. The article will be a comparative study. Main research tools used: observation and case study analysis. The most significant analysis areas are considerations of autonomy of efficiency of a single innovative project and its influence on fixed and variable costs. In this area, the article suggests evaluative procedure with the use of profitability threshold and sensitivity analysis.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.11

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 149-157

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf