Object structure

Title:

Analiza wpływu elektrowni fotowoltaicznej na sieć elektroenergetyczną

Title execution:

Analysis of the Photovoltaic Power Plant Influence on the Electric System

Creator:

Dobrzycki, Arkadiusz ; Ambrozik, Piotr

Subject and Keywords:

farma fotowoltaiczna ; analiza pracy sieci ; parametry pracy sieci elektroenergetycznej ; wpływ źródła odnawialnego na sieć elektroenergetyczną ; program NEPLAN

Abstract:

W artykule przedstawiono analizę wpływu dołączonej do sieci elektrowni fotowoltaicznej na wybrane parametry energii elektrycznej. Do celów analizy wybrano rzeczywisty fragment sieci elektroenergetycznej, a charakterystyka pracy (generacji mocy) źródła odzwierciedla lokalne warunki słoneczne. Do analizy wykorzystano oprogramowanie NEPLAN, w którym zamodelowano i wykonano analizę zmienności poszczególnych parametrów. Analizowanymi parametrami były napięcia na szynach poszczególnych stacji oraz prądy w liniach. Przeanalizowano dwa potencjalne punkty przyłączenia takiego źródła do sieci. Zaobserwowano, że punkt przyłączenia do sieci może istotnie wpłynąć na przepływy mocy (w zależności od warunków słonecznych) natomiast nie wpływa znacząco na sumaryczne straty energii w całym rozpatrywanym fragmencie sieci. ; The papere presents an analysis of the impact of network attachment photovoltaic power plant on the selected parameters of electricity. For the purpose of analysis selected real piece of the power grid, and the performance characteristics (power generation) source reflects local solar conditions were used. For analysis, the software NEPLAN, which were modeled and made an analysis of the variability of individual parameters. Analyzed parameters were voltage on the rails of the stations, currents in lines. Two potential points of attachment to a power network were analyzed. It has been observed that the point of attachment to the network, can significantly affect the flow of power (depending on the sun) but does not significantly affect the aggregate loss of energy throughout the relevant portion of the network.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0030

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 321-333

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf