Object structure

Title:

Rola wykształcenia w kształtowaniu kultury bezpiecznej pracy

Title execution:

The role of education in shaping a workplace safety culture

Creator:

Ocieczek, Wioletta ; Łakomy, Karolina ; Nowacki, Krzysztof

Subject and Keywords:

kultura organizacji ; kultura bezpieczeństwa pracy ; staż pracy ; organizational culture ; workplace safety culture ; work experience

Abstract:

W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie problemu kultury w organizacji, aby następnie odnieść go do węższego aspektu tego pojęcia, jakim jest kultura bezpieczeństwa, a szczególnie kultura bezpieczeństwa pracy. Kultura bezpieczeństwa pracy w bardzo dużej mierze związana jest z postawami pracowników i pracodawców wobec zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. W opracowaniu zaprezentowano również wyniki badań nad oceną kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie branży przemysłowej. Jako kryterium porównawcze wybranych obszarów mających wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań, między innymi takich jak: organizacja pracy, probezpieczne zachowania czy komunikowanie o bezpieczeństwie, przyjęto wykształcenie pracowników. ; The paper presents a theoretical approach to the problem of culture in an organization, and next relates it to the narrower aspect of this concept, safety culture, especially the culture of work safety. Safety culture to a very large extent is related to the attitudes of employees and employers to the issues of occupational safety and health. The paper presents the results of research on the evaluation of safety culture in a company from the industrial sector. The education of employees was assumed as the comparison criterion of selected areas shaping the development of safe behaviors, such as work organization, safe behavior or safety communication.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.070.12

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 165-175

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf