Object structure

Title:

Models of creation and development of an enterprise – a conceptual approach

Title execution:

Modele tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa – ujęcie koncepcyjne

Creator:

Badzińska, Ewa ; Wyrwicka, Magdalena K.

Subject and Keywords:

przedsiębiorcza okazja ; przedsiębiorcza jednostka ; start-upy akademickie ; tworzenie przedsiębiorstwa ; orientacje rozwojowe ; zarządzanie rozwojem ; entrepreneurial opportunity ; entrepreneurial individual ; academic start-ups ; creation of enterprise ; development orientations ; development management

Abstract:

The complexity and variability of the contemporary environment have significantly changed the relationship along the organization-environment line and require flexible and creative enterprises to adapt to the needs of customers and possess the ability to anticipate the future. The increased competition in the local and global markets imposes a constant search for the determinants of the creation and development of organizations. On the basis of studies in the field of academic entrepreneurship, an attempt has been made to conduct a synthesis of concepts and theories to create new organizations. Moreover, the purpose of this paper is to present an authorial, holistic model of organizing enterprise development. The analysis of the process of enterprise development discloses a system of elements relevant from the organizing potential point of view that can be managed in the long term. ; Złożoność i zmienność współczesnego otoczenia znacząco odmieniły relacje na linii organizacja-otoczenie i wymagają od przedsiębiorstw elastycznego i kreatywnego dostosowania się do potrzeb klientów oraz umiejętności antycypowania przyszłości. Wzrost konkurencji na rynku lokalnym i globalnym wymusza ciągłe szukanie czynników determinujących budowę i rozwój organizacji. Na podstawie badań w obszarze przedsiębiorczości akademickiej podjęto próbę syntezy koncepcji i teorii tworzenia nowej organizacji. Ponadto celem opracowania jest przedstawienie autorskiego, holistycznego modelu organizowania rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza procesu rozwoju przedsiębiorstwa ujawnia system elementów istotnych z punktu widzenia organizowania potencjału, którym można będzie zarządzać w dłuższej perspektywie.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.070.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-17

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf