Object structure

Title:

Rozwój standardów systemu kwalifikacji kształcenia zawodowego

Title execution:

The development of standards for professional qualifications systems

Creator:

Kiełtyka, Leszek

Subject and Keywords:

systemy kształcenia zawodowego ; modele kompetencji zawodowych ; professional qualifications systems ; professional competency models

Abstract:

W artykule przedstawiono standardy kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem etapów ich rozwoju. Scharakteryzowano nowe rodziny standardów kompetencji zawodowych o zmiennej strukturze, dostosowanej do Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Przeprowadzono krótką analizę Systemu Zawodowcy, będącego środowiskiem informatycznym, w którym mogą się rejestrować różne grupy użytkowników. Podano przykłady, które są dobrym rozwiązaniem informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem całej procedury dostosowanej do potrzeb instytucji szkoleniowych. Przeanalizowano schemat obiegu dokumentów dotyczących praktyk zawodowych w laboratoriach. Przy analizie rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Systemie Zawodowcy przytoczono zostały rozwiązania oparte na sieci semantycznej. ; The paper presents a discussion of professional qualifications standards with regard to the stages of their development. New families of standards for professional competence are described, that are of varying structure and adapted to the European and Polish Qualifications Frameworks. A brief analysis is conducted of the System Professionals IT platform, a digital environment where different groups of users may register. Examples of good IT solutions are given, with particular emphasis on the whole procedure dedicated to training institutions. The method of circulating documents related to undertaking laboratory internships is analyzed. As part of the analysis of IT solutions employed in System Professionals solutions based on semantic networks are presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.02

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 17-28

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf