Object structure

Title:

Generowanie początkowych rozwiązań przez algorytm sił wirtualnych w problemach logistycznych: rola wartości parametrów i charakterystyk powiązań

Title execution:

Generating initial solutions by a virtual force algorithm in logistic problems: the role of parametrs’ values and relationships’ characteristics

Creator:

Grobelny, Jerzy ; Michalski, Rafał

Subject and Keywords:

optymalizacja rozmieszczenia ; logistyka ; projektowanie ergonomiczne ; elastyczne podejście ; szkice rozproszone ; CRAFT ; logistics optimization ; ergonomic design ; flexible approach ; scatter plots

Abstract:

W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki dwóch eksperymentów symulacyjnych. Pierwszy z nich dotyczy wpływu wartości siły jednostkowej algorytmu sił wirtualnych na jakość rozwiązań wykorzystywanych następnie jako wejście do algorytmu CRAFT operującego na siatce regularnej w procesie optymalizacji rozmieszczania obiektów (facility layout). Analizy dokonano w odniesieniu do znanych wartości optymalnych badanych układów z wykorzystaniem dwóch różnych skal do określania połączeń między obiektami. W drugim eksperymencie analizowano wpływ gęstości powiązań między obiektami i relacji między siłą rozpraszającą i przyciągającą na skuteczność podpowiedzi generowanych przez algorytm sił wirtualnych. W przedstawionych projektach eksperymentalnych uwzględniono dwa rodzaje problemów (mały – 25 obiektów i duży 100 – obiektów) w dwóch typowych układach stosowanych w logistyce wytwarzania. ; The paper presents and discusses two experimental simulation results. The first one concerns the influence of the unitary virtual force value of the virtual forces algorithm on the quality of solutions later used as inputs to the CRAFT algorithm operating on a regular grid. The analysis is conducted in relation to known optimal values of the examined layouts with two different scales used to define relationships between objects. The second experiment analyses the impact of the links’ density and the dispersing to contracting force relationship on the effectiveness of prompts generated by the virtual force algorithm. The presented experimental designs take into account two sizes of problems: small – 25 and large - 100 objects in two arrangements typical in manufacturing logistics.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.05

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 63-72

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf