Object structure

Title:

Ryzyko zabezpieczenia ekonomicznego osób w wieku przedemerytalnym

Title execution:

Risk of economical protecting persons in the pre-retirement

Creator:

Zaborowski, Tadeusz ; Halikowska, Adriana

Subject and Keywords:

ryzyko ; ryzyko kredytowe ; ryzyko niewypłacalności ; wiek przedemerytalny ; kredyty ; zobowiązania ; niewypłacalność ; risk ; credit risk ; insolvency risk ; pre-retirement age ; loans ; liabilities ; insolvency

Abstract:

Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem każdej dziedziny życia. W obecnych czasach, kiedy pieniądz to jedno z najważniejszych narzędzi służących zaspokajaniu codziennych potrzeb, kredyt to niejednokrotnie sposób rozwiązania problemu kosztów. Autorzy artykułu, uznając istotę ryzyka, podjęli próbę jego analizy, biorąc pod uwagę zaciąganie kredytów i niewywiązywanie się ze zobowiązań. W badaniu wzięły udział osoby, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. Przedstawiona w pracy analiza została oparta na badaniu zamożności poszczególnych grup wiekowych w porównaniu do zadłużenia i udziału poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem. ; Risk is an inherent attribute of every sphere of life. In these times when money is one of the most important tools for meeting the daily needs, the loan is often a way to deal with the costs with which people have to contend. The authors of this article are intended to demonstrate the importance of appropriate risk analysis, which entails borrowing and failure to comply with obligations. Research will be based on the age group of people who will soon retire. The analysis will be based on the study of affluence of individual age groups in relation to debt and on the share of age groups in the total population.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.20

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 303-314

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf