Object structure

Title:

Koncepcja born globals a etapowa internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Title execution:

The concept of born globals and the gradual internationalization of a corporation

Creator:

Limański, Andrzej ; Drabik, Ireneusz

Subject and Keywords:

zarządzanie międzynarodowe ; internacjonalizacja przedsiębiorstwa ; born globals ; international management ; corporate internationalization

Abstract:

W artykule przedstawiono istotę i charakterystykę przedsiębiorstw określanych w teorii i praktyce zarządzania międzynarodowego jako born globals, a także porównano tę koncepcję internacjonalizacji z tradycyjnym, czyli etapowym podejściem do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. W ramach podejścia tradycyjnego zakłada się stopniowalność procesu internacjonalizacji oraz wskazuje możliwe formy zaangażowania na rynkach zagranicznych w zależności od poziomu (etapu) umiędzynarodowienia. Tymczasem na współczesnym rynku rośnie znaczenie szybko i silnie umiędzynarodowionych przedsiębiorstw, w przypadku których internacjonalizacja nie ma charakteru etapowego. Generalnie przyjmuje się, że są to przedsiębiorstwa, których działalność od początku istnienia zorientowana jest na rynki zagraniczne. ; The article aims to outline the significance and characteristics of enterprises which are defined as born globals by the theory and practice of management. Moreover, the text compares and contrasts the aforementioned conceptualization with a traditional method suggesting a gradual approach to internationalization processes. The traditional conceptualization refers to the gradual nature of internationalization and indicates possible forms of taking part in foreign markets as being dependable upon the achieved stage of internalization. However, the contemporary market is characterized by the increasing significance of considerably globalized corporations in which internationalization processes cannot be defined as gradual. Basically, such enterprises are directed at foreign markets expansion from the very moment of establishment.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.12

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 181-195

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf