Object structure

Title:

Efektywność zarządzania oszczędnościami emerytalnymi przez zakłady ubezpieczeń

Title execution:

Efficiency of retirement savings management by insurance companies

Creator:

Dopierała, Łukasz

Subject and Keywords:

IKE ; emerytury ; ubezpieczenia ; efektywność ; pension ; insurance ; efficiency

Abstract:

W artykule zaprezentowano wyniki badania efektywności zarządzania środkami emerytalnymi zgromadzonymi w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Podstawą wnioskowania jest baza wycen jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w latach 2005-2015. Wykorzystując ją, obliczono stopy zwrotu osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które następnie poddano analizie za pomocą modeli Jensena oraz Henrikssona-Mertona. Wyniki badań wskazują, że większość dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie osiąga wyższych stóp zwrotu z tytułu selekcji instrumentów finansowych. Ponadto zarządzający funduszami w większości nie przewidują zmieniających się trendów rynkowych lub nie dostosowują do nich składu portfela inwestycyjnego, a osiągane wyniki inwestycyjne są uzależnione głównie od koniunktury na rynkach finansowych. ; This article presents the results of the study on the efficiency of the retirement savings management by insurance companies in Poland. The basis for inference was the valuation of insurance capital funds available under individual pension accounts in the period 2005- 2015. Jensen and Henriksson-Merton models was a form of research used to analyze the rates of return. Research shows that most of the available capital funds do not achieve higher returns due to financial instrument selection. In addition, fund managers do not adjust the composition of the investment portfolio to the market trends. The investment performance is largely dependent on the financial market conditions.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.073.04

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 51-61

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf