Object structure

Title:

Optymalizacja kolejowych krzywych przejściowych wyjazdowych

Title execution:

Optimization of railway exit transition curves

Creator:

Woźnica, Piotr ; Zboiński, Krzysztof

Subject and Keywords:

kolejowe krzywe przejściowe wyjazdowe ; dynamika pojazdów szynowych ; symulacja komputerowa ; railway exit transition curves ; rail vehicle dynamics ; computer simulation

Abstract:

Niniejsza praca dotyczy optymalizacji kształtu kolejowych krzywych przejściowych (KP) wyjazdowych. Za KP wyjazdowe uważano krzywe znajdujące się bezpośrednio za łukiem kołowym, a bezpośrednio przed torem prostym. Jako krzywe przejściowe autorzy pracy wykorzystali wielomian 9. stopnia. W optymalizacji kształtu krzywych posłużono się modelem 2-osiowego pojazdu szynowego. Badania wykonano dla trzech wartości promienia łuku kołowego oraz czterech funkcji celu. W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji – typy krzywizn optymalnych krzywych przejściowych wyjazdowych oraz przebiegi dynamiczne – przemieszczenia i przyspieszenia tak poprzeczne, jak i pionowe środka masy nadwozia ; This paper concerns the optimization of the shape of railway exit transition curves (TCs). Exit TCs meant TCs being directly behind the circular arc, and directly before the straight track. As transition curves, the authors used the polynomial of 9th degree. In the optimization of the shape of the curves, the model of 2-axle rail vehicle was used. The research was performed for three circular arc values and four objective functions. The paper presents the results of the optimization - the types of curvatures of the optimum reverse transition curves and the dynamical courses - the displacements and the accelerations both lateral and vertical of the vehicle body mass centres

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.33

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 433-452

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf