Object structure

Title:

Problem kanciastych łuków w torach tramwajowych

Title execution:

Problem of angular curves in tram tracks

Creator:

Makuch, Jacek

Subject and Keywords:

tory tramwajowe ; diagnostyka ; wady toru ; tram tracks ; diagnostics ; track defects

Abstract:

W artykule podjęto próbę rozpoznania zagadnienia z zakresu diagnostyki dróg szynowych, jakim są przypadki braku styczności poziomych krzywizn toków szynowych w łukach torów tramwajowych o niewielkich wartościach promieni. Przedstawiono przykłady takich przypadków. Rozpoznano przyczyny dotychczasowego nieprzywiązywania wagi do wad toru tego typu. Przeanalizowano zalecenia wynikające z przepisów dotyczące podobnych sytuacji. Dokonano analizy zagadnienia pod względem geometrycznym. Zaproponowano metodę badań wraz ze sposobem analizy jej wyników, umożliwiającą skwantyfikowanie opisywanego zjawiska. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aktualność zagadnienia, zaprezentowano wnioski z dotychczas wykonanych prac oraz wskazano kierunki dalszych możliwych badań. ; In the article an attempt was made to recognize the problem related to railroad diagnostics concerning the events of horizontal curvature tangency deficiency of rails in tram curves with minor values of radius. Examples of such events were presented. Reasons of the marginalization of this type of track defects were recognized. Recommendations established by technical norms concerning the similar situation were overviewed. The problem was analyzed from the geometrical perspective. A method of investigations was proposed including a way of results analysis allowing a quantification of the issue. In the recapitulation the importance of the problem was pointed out, conclusions from so far executed works were presented, and directions of further possible investigations were showed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.22

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 285-300

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf