Object structure

Title:

Analiza wpływu odległości między pantografami na drgania kolejowej sieci trakcyjnej

Title execution:

Analysis of the influence of distance between pantographs on the catenary vibrations

Creator:

Bryja, Danuta ; Popiołek, Adam

Subject and Keywords:

symulacja drgań ; drgania przewodu jezdnego ; siła nacisku stykowego ; interakcja sieć jezdna-pantografy ; vibration simulation ; catenary vibrations ; contact force ; pantograph-catenary dynamic interaction

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki kolejnego etapu badań dynamiki kolejowej sieci trakcyjnej obciążonej ruchem pantografów, wykonywanych za pomocą autorskiej metody symulacji drgań sprzężonego układu pantografy – sieć trakcyjna. Przeanalizowano wpływ prędkości ruchu oraz odległości pomiędzy pantografami na drgania przewodu jezdnego oraz na siłę nacisku stykowego ślizgacza pantografu na przewód jezdny. Do analiz wybrano trzy rozstawy pantografów oraz pięć prędkości. Przeanalizowano charakter zjawiska na podstawie przebiegów czasowych wielkości wyjściowych oraz miar statystycznych. Zidentyfikowano możliwość wystąpienia niekorzystnych kombinacji warunków obciążenia sieci, skutkujących zwiększeniem niekorzystnych zjawisk dynamicznych. Sformułowano wnioski do dalszych badań. ; The article presents the results of the current stage of study on the catenary dynamics, based on the author's method of simulation of pantograph–catenary system vibrations. The influence of the speed of movement and the distance between pantographs on the vibration of contact wire and the contact force has been analyzed. Three pantographs' distances and five speeds were chosen for the analyzes. The nature of the phenomenon was analyzed on the basis of time histories of the output quantities and statistical measures. The possibility of unfavorable combinations of load conditions, leading to an increase of undesirable dynamic behavior, has been identified. Conclusions for further research have been formulated.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.06

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 75-85

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf