Object structure

Title:

Wpływ zmiany podparcia i kontaktu bezstykowego toru kolejowego z podłożem na jego pracę

Title execution:

The influence of support change and contact of railway jointless track with subgrade on its work

Creator:

Bednarek, Włodzimierz Andrzej

Subject and Keywords:

tor bezstykowy ; imperfekcje w torze ; zmiana podparcia i kontaktu toru z podłożem ; jointless track ; imperfections in track ; support change and contact of railway track with subgrade

Abstract:

Przedmiotem pracy jest zagadnienie związane z wpływem lokalnie wywołanego odkształcenia na statyczną pracę szyny bezstykowego toru kolejowego w płaszczyźnie pionowej. Poddano analizie zamierzoną nierówność w bezstykowym torze kolejowym (symulującą powstającą nierówność podczas jego eksploatacji). Przeprowadzono badania tere n o- we w rzeczywistym torze kolejowym, w którym wywoływano jego zamierzone odkształcenie. Stwierdzono, że zaproponowana autorska metoda wywoływania odkształceń w torze pozwala na generowanie nierówności o znanych początkowych parametrach – długości i strzałce nierówności. Zwrócono uwagę na znaczącą zmianę warunków pracy szyny eksploatowanego toru wskutek przede wszystkim powstających w nim nierówności. Formujące się nierówności powodują różny kontakt podkładu z warstwą podsypki. Sztywność toru w stanie nieobciążonym (bez nacisków od pojazdów) powoduje, że podkłady w różnym stopniu opierają się na podsypce. W najbardziej niekorzystnym przypadku może wystąpić zupełny brak kontaktu podkładu z podsypką – np. efekt wiszącego podkładu/podkładów. Zmieniający się sposób podparcia toru można opisać dopiero w torze obciążonym po przyłożeniu nacisku (pochodzącego na przykład od kolejnych osi lokomotywy). W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, zamieszczając w artykule odpowiednie rysunki i wykresy otrzymane z przeprowadzonych badań i obliczeń. ; The object of paper is problem of influence of local simulated une venness on rail static work in vertical plane. An analysis of planned unevenness in jointless track (simulating an unevenness arising during its operating) is inserted. The terrain researches in real railway track with planned unevenness are carried out. These researches allow to state, that the author’s method to generated local unevenness with initial parameters (length and sag) is useful in real track. A special accent is paid on significant change of conditions work of operated rail due to arising in it ’s the unevenness. Growing unevenness causes a various contact between sleeper and ballast layer. The track stiffness causes in unloaded state (without loads from vehicle), that sleepers in various state support on ballast. In most unfavourable case can appear a contact loss between sleeper and ballast – e.g. effect “hanging sleeper/sleepers”. Changing the way of track support can be described only in loaded track after imposing a wheel load (e.g. from successive locomotive axles). In the paper a special accent is laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper figures and graphs carried out from making site researches and calculations.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.03

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 35-49

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf