Object structure

Title:

Low-power fans as a source of energy in pipeline transportation

Title execution:

Zastosowanie dmuchaw w transporcie rurociągowym

Creator:

Nygard, Adam ; Bartoszewicz, Jarosław ; Kłosowiak, Robert ; Urbanak, Rafał

Subject and Keywords:

fans ; fan’s efficiency ; pipeline transportation

Abstract:

This paper presents results of experimental tests conducted in the Chair of Thermal En-gineering of Poznan University of Technology dedicated to determination of efficiency of low-power barrel fans. Operation parameters of fans produced for industry were checked with respect to the requirements of Directive 2009/125/EC of the European Parliament. Experimental tests allow determining the efficiency of fans and comparing them to values determined according to the European Directive. Test results are presented on graphs as functions of air volume flow. Those characteristics comprise distributions of total pressure, electric power absorbed by the motor and fan’s efficiency. Obtained results indicate that there is a need to develop new guidelines. They should concern those efficiencies of low-power fans which are not covered by Directive 2009/125/EC of the European Parliament. ; W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, prowadzonych w Kate-drze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej, mających na celu wyznaczenie sprawno-ści wentylatorów bębnowych małej mocy. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE, sprawdzono parametry pracy wentylatorów produkowanych na po-trzeby przemysłu. Badania eksperymentalne pozwoliły określić sprawność maszyn i po-równać ją z wartościami wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą unijną. Wyniki badań przed-stawiono na wykresach w funkcji strumienia objętości przepływającego powietrza. Charak-terystyki obejmują rozkłady ciśnienia całkowitego, mocy elektrycznej pobieranej przez napęd oraz sprawności wentylatora. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowa-nia nowych wytycznych uwzględniających sprawność osiąganą przez wentylatory małej mocy, nieujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.04

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2015

Format:

pp. 37-50

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf